Região: AVENTUREIROS REGIÃO 01

AVENTUREIROS DA COLINA (AVENTUREIROS) USEB - MISSÃO MINEIRA OESTE 7 MEMBROS
MENSAGEIRINHOS (AVENTUREIROS) USEB - MISSÃO MINEIRA OESTE 67 MEMBROS
SOLDADINHOS DE CRISTO (AVENTUREIROS) USEB - MISSÃO MINEIRA OESTE 25 MEMBROS