Região: AVENTUREIROS REGIÃO 01

AVENTUREIROS DA COLINA (AVENTUREIROS) USEB - MISSÃO MINEIRA OESTE 8 MEMBROS
MENSAGEIRINHOS (AVENTUREIROS) USEB - MISSÃO MINEIRA OESTE 43 MEMBROS
SOLDADINHOS DE CRISTO (AVENTUREIROS) USEB - MISSÃO MINEIRA OESTE 21 MEMBROS